سامانه كاركنان دانشگاه جهرم
نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی می باشد. فایل راهنمای سامانه کارکنان در پرتال دانشگاه جهرم از لینک گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کنید.عدم ثبت ورود یا خروج به منزله غیبت محسوب می گردد، در صورت فراموشی ثبت ورود یا خروج تنها سه بار در سال با تاییدیه کتبی مسئول ذیربط اصلاح تردد انجام می پذیرد. نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی می باشد. فایل راهنمای سامانه کارکنان در پرتال دانشگاه جهرم از لینک گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کنید.عدم ثبت ورود یا خروج به منزله غیبت محسوب می گردد، در صورت فراموشی ثبت ورود یا خروج تنها سه بار در سال با تاییدیه کتبی مسئول ذیربط اصلاح تردد انجام می پذیرد. نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی می باشد. فایل راهنمای سامانه کارکنان در پرتال دانشگاه جهرم از لینک گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کنید.عدم ثبت ورود یا خروج به منزله غیبت محسوب می گردد، در صورت فراموشی ثبت ورود یا خروج تنها سه بار در سال با تاییدیه کتبی مسئول ذیربط اصلاح تردد انجام می پذیرد. نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی می باشد. فایل راهنمای سامانه کارکنان در پرتال دانشگاه جهرم از لینک گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کنید.عدم ثبت ورود یا خروج به منزله غیبت محسوب می گردد، در صورت فراموشی ثبت ورود یا خروج تنها سه بار در سال با تاییدیه کتبی مسئول ذیربط اصلاح تردد انجام می پذیرد. نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی می باشد. فایل راهنمای سامانه کارکنان در پرتال دانشگاه جهرم از لینک گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کنید.عدم ثبت ورود یا خروج به منزله غیبت محسوب می گردد، در صورت فراموشی ثبت ورود یا خروج تنها سه بار در سال با تاییدیه کتبی مسئول ذیربط اصلاح تردد انجام می پذیرد.
ورود

ورود با: